ﺳﻪشنبه, 04 اردیبهشت,1397 |

شرح خبر

شرح خبر

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه امنیت اطلاعات و پدافند سایبری ویژه شهرداری ها

در جامعــه جهانی، عصــر حاضر را عصر اطلاعات و دانش مي نامند و انبوه اطلاعات موجود در شــبکه هایی نظیر اینترنت منجر به ایجاد جامعه نوینی به نام جامعه اطلاعاتی گشــته است. مطابق سند چشم انداز 20 ساله، جمهوری اســلامي ایران می بایست تا ســال 1404 به جایگاه اول اقتصادی، علمي و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی دست یابد و به کشوری توسعه یافته تبدیل شود (مجمع تشخیص مصلحت نظام،1382). در عصر حاضر، کشــوری مي تواند به توسعه پایدار و همه جانبه دست یابد که مردم آن کشور در مسیر رشد بلوغ فکری گام بردارند و این امر تنها از طریق آسان سازی در دسترسی و تسهیم دانش و اطلاعات میسر خواهد شد و از همین رو ضرورت توجه به فناوری اطلاعات به شدت احساس مي گردد تا با استفاده از توانمندی های آن، زندگی شهروندان تسهیل گردد و اهداف عالیه کشور نیز با کمک مزایای حاصله از ایجاد و حفظ و گسترش شهرداری الکترونیک محقق گردد. یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در مبحث شــهرداری الکترونیک، امنیت فضای تبادل اطلاعات میباشــدکه خود ضرورت ایجاد و توســعه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را موجب می گردد.

      کارگروه مدیریت پدافند سایبری:

چالش های مدیریتی در تحقق پدافند سایبری

مرز بین امنیت و پدافند در حوزه سایبری

راهکارهای افزایش تاب آوری زیرساخت های حیاتی و حساس

مدیریت مخاطرات در حملات سایبری

تهدیدات سایبرالکترومغناطیس

دکترین و راهبردهای پدافند سایبری

پدافند سایبری در بستر رسانه های هوشمند

راهکارهای مقابله با تهدیدات سایبری از نگاه پدافند غیرعامل

خدمات تداوم کسب و کار

      کارگروه مدیریت مهندسی امنیت اطلاعات:

نسل جدید حملات سایبری

امنیت شبکه و دیتاسنتر در سامانه های حیاتی

امنیت در دستگاه های همراه و مخاطرات شبکه های  اجتماعی

امنیت اطلاعات در فناوری های نوین اطلاعاتی (اینترنت اشیا و ...)

آینده فناوری های ارتباطی وابعادامنیتی آنها

رمزنگاری و امنیت سخت افزاری

MICROSOFT ADVANCED THREAT ANALYTICS

      کارگروه مدیریت امنیت اطلاعات سلامت:

مباحث عمومی امنیت اطلاعات

الزامات HIPPA در ارتقای امنیت اطلاعات سلامت

 

آمار بازديدكنندگان:479
print
rating
  نظرات