چهارشنبه, 21 آذر,1397 |

اخبار رصدخانه شهری تهران

اخبار رصدخانه شهری تهران

در تهران از نظر زیرساختی کارهای با ارزشی انجام گرفته و نسبت به بازدید قبلی ما در همه زمینه ها شاهد پیشرفت هستیم.

محسن هاشمی با اشاره به ضرورت هوشمند سازی در مدیریت شهری گفت: ما راهی جز هوشمندسازی نداریم.

امیدوارم شهر هوشمند رویکردی باشد برای مسئولین تا در نهایت منجر به بهبود شرایط زندگی و رفاه حال مردم شود.

 معاونان برنامه ریزی و فناوری سازمان زیباسازی شهرداری تهران میهمان رصدخانه شهری بوده و ضمن آشنایی با ظرفیت‌های این مکان به تبادل نظر درباره سامانه‌های مورد نیاز و تجمیع آمار مربوط به این سازمان پرداخ...