پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

نمایشگر تصاویر ماهواره ای شهر تهران

این نمایشگر با هدف دسترسی آزاد به آرشیو دیجیتال تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی شهر تهران برای کاربران زيرمجموعه‌هاي مختلف شهرداري به آدرس http://tehransatellitemap.tehran.iri راه اندازی شده است. این آرشیو، اطلاعات تصویری بسیار ارزشمندی را در اختیار کاربران می گذارد.

 

 

در  نمایشگر تصاویر شهر تهران تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی سال های ذیل تعبیه شده است. کاربر می تواند با توجه به نیاز خود به هر یک از تصاویر دسترسی داشته باشد.

تصویر ماهواره ای سال 1394 : تصویر ماهواره WorldView-3

تصویر ماهواره ای سال 1393 : تصویر ماهواره GeoEye-1

تصویر ماهواره ای سال 1392 : تصویر ماهواره GeoEye-1

تصویر ماهواره ای سال 91 - 1390 : تصویر ماهواره GeoEye-1

تصویر ماهواره ای سال 1389 : تصویر ماهواره GeoEye-1

تصویر ماهواره ای سال 1388 : تصویر ماهواره Quick bird

تصویر ماهواره ای سال 1387 : تصویر ماهواره Quick bird

تصویر ماهواره ای سال 1386 : تصویر ماهواره Quick bird و تصاویر UltraCam با کیفیت بالا

تصویر ماهواره ای سال 1384 : تصویر ماهواره Ikonos

تصویر ماهواره ای سال 1383 : تصویر ماهواره Spot

تصویر ماهواره ای سال 1382 : تصویر ماهواره Spot

تصویر ماهواره ای سال 1375 : تصویر ماهواره Spot

تصویر ماهواره ای سال 1373 : تصویر ماهواره Spot

تصویر ماهواره ای سال 1371 : تصویر ماهواره Spot

تصویر ماهواره ای سال 1365 : تصویر ماهواره Spot

عکس هوایی سال 1393 : عکس پروازی

عکس هوایی سال 1389 : عکس پروازی

عکس هوایی سال 1381 : عکس پروازی

عکس هوایی سال 1374 : عکس پروازی

عکس هوایی سال 1358 : عکس پروازی

عکس هوایی سال 1348 : عکس پروازی

عکس هوایی سال 1344 : عکس پروازی

عکس هوایی سال 1335 : عکس پروازی

عکس هوایی آناگليف سال 1348 : عکس پروازی