پنجشنبه, 30 آبان,1398 |

گزارشات مکانی رصد شهری

سامانه گزارشات مکان محور بعنوان اصلی ترین ابزار نمایش و تحلیل اطلاعات در رصدخانه شهری تهران، در راستای استفاده از آمار و اطلاعات برخط برای رصد مکانی شاخص های شهر تهران ایجاد گشته و همزمان با اغاز بکار رصدخانه شهری تهران در سال 1391راه اندازی شده است. ایجاد این سامانه در راستای عملیاتی نمودن بند "5-4. حوزه تکنولوژی" سند SDI شهر تهران می باشد. سامانه گزارشات مکان محور سرویسی تحت شبکه است که به صورت برخط امکان نمایش و تحلیل فضایی را در موضوعات دارای اولویت برای مدیریت شهری را دارا است. پلاتفرم کنونی سامانه، در هر یک از شش حوزه ماموریتی شهرداری، گزارشاتی را در سطوح راهبردی- برنامه ریزی و کنترلی- نظارتی از طریق تلفیق داده های توصیفی و مکانی موجود در بانکهای اطلاعاتی مدیریت شهری ارائه می دهد.

 این سامانه ابزار ارائه گزارشاتی است که شاخص های شهری را در سطوح تقسیماتی شهر تهران، مناطق 22گانه شهرداری، نواحی 123 گانه و محلات 354 گانه نمایش می دهد و قابل مقایسه می سازد. همچنین برمبنای طرح تفصیلی جدید شهر تهران در ارائه پهنه های عملکردی چهارگانه، تحلیل وضعیت شاخص ها در پهنه ها و زیر پهنه ها قابل بررسی است. محتوای این گزارشات طیف وسیعی از شاخص های تحلیلی، نظارتی و ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریتی را شامل می شود. تنوع مخاطبان هدف این سامانه و لزوم پاسخگویی به نیاز سطوح مختلف مدیریتی، کارشناسی و اعضای جامعه علمی در حوزه های موضوعی اثرگذار بر شهر، باعث شده گزارشات از جامعیت بالایی برخوردار باشند. فرآیند تهیه گزارشات بسیاردقیق و با مشارکت بخش های مختلف از جامعه علمی و حرفه ای تعریف شده تا نتیجه کاربردی برای استفاده کنندگان فراهم نماید. مزیت اصلی این گزارشات نسبت به سایر ساختارهای موجود تولید گزارش، تعامل برخط با بانک های اطلاعاتی شهرداری و بروزرسانی خودکار در بازه های زمانی تعیین شده است.